Notářské služby

Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

Ustanovení § 143a) a násl. občanského zákoníku umožňují manželům nebo snoubencům, kteří hodlají uzavřít manželství, aby smlouvou, sepsanou notářským zápisem, upravili zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů, či budoucích manželů odlišným způsobem, než stanoví občanský zákoník.

Je tedy možno zejména, aby majetek, který náleží do společného jmění manželů, byl zúžen na majetek jen jednoho z manželů, případně majetek, který je výlučným vlastnictvím jednoho z manželů (byl předmětem dědění, darování jen jednomu z manželů a pod.) byl rozšířen na předmět společného jmění manželů.

Dalším způsobem zúžení společného jmění manželů za trvání manželství je smlouva, podle níž ode dne podpisu notářského zápisu o této smlouvě nabývá každý z manželů majetek, získaný svým jménem, do svého výlučného vlastnictví, majetek, takto jménem jednoho z nich získaný, netvoří předmět společného jmění manželů.

Manželé mohou smlouvou podle ustanovení § 143a) odst. 2 občanského zákoníku si vyhradit vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, tedy v takovém případě každý z budoucích manželů nabývá majetek svým jménem do svého výlučného vlastnictví a v případě zániku manželství se tento majetek stává předmětem společného jmění manželů a je vypořádán způsobem, daným zákonem.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství, mohou smlouvou podle ustanovení § 143a) odst. 3 občanského zákoníku si upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně.(c) 2019 Mgr. Šimon Klein, notář v Praze nabízející notářské služby | Odkazy | Webdesign ABweb.cz