Notářské služby

Notářský zápis pro exekuci

Notář sepisuje notářské zápisy podle ustanovení § 71a zák. č. 358/1992 Sb. (notářského řádu), které jsou podle ustanovení § 274 písm. e) o.s.ř. (občanského soudního řádu) přímo vykonatelné a podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) exekuovatelné, což znamená, že podle nich závazek strany povinné, resp. dlužníka vůči straně oprávněné - věřiteli je možno po marném uplynutí lhůty k plnění (např. ke splacení dluhu, k vyklizení bytového nebo nebytového prostoru) předložit příslušnému soudu nebo soudnímu exekutorovi k provedení výkonu rozhodnutí proti straně povinné - dlužníkovi, a tím se domoci krátkou cestou, bez nalézacího řízení ve sporném řízení občanskoprávním, uspokojení pohledávky.

Tento nástroj je využíván klienty jak v době vzniku závazku, tak v době, kdy již doba ke splnění závazku uplynula, a smluvní strany mají zájem podle jejich dohody na prodloužení lhůty ke splnění závazku, např. stanovení nového splátkového kalendáře, ovšem s možnou sankcí vůči straně povinné formou přímé vykonatelnosti a exekuovatelnosti.

Zejména v tom spočívá výhoda tohoto typu notářského zápisu jako nástroje pro novaci závazku a stanovení nových pravidel pro jeho splnění, kdy strana oprávněná může očekávat vyrovnání svých pohledávek v nové lhůtě a straně povinné je prodloužena lhůta ke splnění závazku, která je stanovena podle jejích aktuálních možností.(c) 2019 Mgr. Šimon Klein, notář v Praze nabízející notářské služby | Odkazy | Webdesign ABweb.cz