Notářské služby

Ověřování a osvědčování

1. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace.

Ve smyslu ust. § 73, odst. 1 zák. č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) provede notář vidimaci, může-li spolehlivě posoudit obsah listiny. Neovládá-li notář jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny tlumočníkem. Nestane-li se tak, notář úkon odmítne.
Ve smyslu odst. 2 citovaného paragrafu vyznačí se vidimace na ověřeném opisu ve formě ověřovací doložky s údaji, zákonem stanovenými.

V praxi to znamená, že žadatel o vidimaci, tedy ověření shody opisu nebo kopie listiny s originálem, se dostaví k notáři s originálem listiny, a s již provedeným opisem či kopií.

Notář může žádost o ověření listiny odmítnout v případech, uvedených v § 53 citovaného zákona ( jestliže úkon odporuje zákonům nebo dalším obecně závazným předpisům, jedná se o úkon pro osobu blízkou, notář již ve věci poskytl právní pomoc jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o právní pomoc žádá), nebo analogicky dle zákona č. 41/1993 Sb., upravujícího provádění vidimaci obecními úřady, kdy obecní úřad neprovede vidimaci

  • opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
  • jestliže je listina psána v jiném než v českém či slovenském jazyce a neovládá-li notář nebo pověřený pracovník jazyk, v němž je pořízena,
  • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Podstatným znakem vidimace je, že notář tímto úkonem neověřuje pravdivost skutečností, uváděných v listině.

2. Ověřování pravosti podpisu - legalizace.

Ve smyslu ust. § 74, odst. 1 zák. č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) legalizací notář ověřuje, že určitá osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní.

Pro zjištění totožnosti osoby platí, že musí být ve smyslu § 64 cit. zák. prokázána platným úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky totožnosti, vybavenými platným úředním průkazem (nezná-li notář tuto osobu či tyto svědky totožnosti osobně).

Shodně s provedením vidimace platí, že neovládá-li notář jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny tlumočníkem, nestane-li se tak, notář úkon odmítne, obdobně pak, že notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny, na níž je ověřován podpis - prováděna legalizace.

Ve smyslu odst. 2 citovaného paragrafu vyznačí se provedení legalizace na listině formou ověřovací doložky, která obsahuje údaje, zákonem stanovené.

O možnosti odmítnutí úkonu notářem platí obecné ustanovení jako u vidimace.

Pro praxi je tedy důležité, aby listina, na níž má být ověřen podpis žadatele, neodporovala zákonu nebo dalším obecně závazným předpisům a žadatel o ověření musí být vybaven platným úředním průkazem totožnosti - občanským průkazem, cestovním pasem nebo u cizinců platným povolením k trvalému pobytu nebo cestovním pasem.(c) 2019 Mgr. Šimon Klein, notář v Praze nabízející notářské služby | Odkazy | Webdesign ABweb.cz