Notářské služby

Závěti, listiny o vydědění, správci dědictví

Notář sepisuje podle příslušných ustanovení § 62 a násl. zák. č. 358/1992 Sb. a § 469a), § 476 a násl. občanského zákoníku notářské zápisy o závěti, listiny o vydědění, listiny o ustanovení správce dědictví.

Při sepisu závěti notářským zápisem poskytne notář účastníkovi kvalifikované poučení o dědických nárocích dědiců ze zákona a dědiců ze závěti tak, aby sepsaná listina odpovídala záměru pořizovatele závěti ustanovit dědice svého majetku.

Při sepisu listiny o vydědění notářským zápisem poučí notář pořizovatele závěti o nárocích neopomenutelných dědiců podle ustanovení § 479 občanského zákoníku, o přechodu dědických nároků vyděděného potomka na jeho potomky a důvodech vydědění, daných ustanovením § 469a) občanského zákoníku.

Notář sepisuje rovněž listiny o ustanovení správce dědictví. S ustanovením správce dědictví musí ustanovená osoba projevit svůj souhlas, musí tedy být přítomna při sepisu takové listiny. Správce dědictví pak v případě úmrtí pořizovatele závěti vykonává až do skončení projednání dědictví soudem správu dědictví nebo jeho části. Ustanovení správce dědictví je vhodné zejména v případech, kdy pořizovatel takové listiny je například podnikatelem, a v případě jeho úmrtí je třeba bezodkladně řešit otázku běhu podniku, otázky zaměstnanecké a podobně.(c) 2019 Mgr. Šimon Klein, notář v Praze nabízející notářské služby | Odkazy | Webdesign ABweb.cz